Royal Thai Consulate-General LA Thai Community LA

Community Emergency Response Team Training

Royal Thai Consulate - Los Angeles
Written by LasVegasNews
Royal Thai Consulate - Los Angeles
PR - Royal Thai Consulate Los Angeles Letter Head

ที่   ๑๗  / ๒๕๖๐
ด้วยมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติหลายรูปแบบ โดยเฉพาะแผ่นดินไหว ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติ โดยจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน เตรียมแผนการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวและชุมชน ดังนี้
๑. ชาวไทยสามารถศึกษาข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือได้จาก http://readyla.org, www.emergency.lacity.org
๓. ประชาชนในพื้นที่ควรลงทะเบียนรับข่าวสาร ข้อมูลการเตรียมความพร้อม และการเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ http://notifyla.org/  http://preparelanow.org  http:/twitter.com/readyla  http://www.facebook.com/readyla
๔. แต่ละชุมชนควรเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมจาก Community Emergency Response Team Training (http://www.cert-la.com/) หรือหลักสูตรออนไลน์ http://training.fema.gov/is/crslist.aspx
๕. โดยที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย/ ผู้ประสบภัยทันทีหลังเกิดภัยพิบัติ
ทุกชุมชนจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นอย่างน้อย ๗ วัน – หลายสัปดาห์ นครลอสแอนเจลิสจึงได้จัดเตรียมเครื่องมือในการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับชุมชน 5 Steps Neighborhood  Preparedness โดยขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมครอบคลุมสาระสำคัญ ได้แก่
๕.๑ ประชาชนต้องทำความรู้จักกับชุมชนของตนเอง
๕.๒ คัดเลือกผู้นำเพื่อการประสานงานในการเตรียมความพร้อมก่อนภัยพิบัติ การจัดการใน
ระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ จัดเตรียมการประชุม จัดระบบการติดต่อประสานครอบครัวต่าง ๆ ในชุมชน จัดตั้งศูนย์/ เครือข่ายการดูแลเด็ก คนชรา คนพิการ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ในชุมชน
๕.๓ มีความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงของชุมชนต่อภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ อาทิ สึนามิ น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว ฯลฯ และผลกระทบต่อชุมชน
๕.๔ รวบรวมข้อมูลสำหรับการติดต่อบุคคลในชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความเชี่ยวชาญของคนในชุมชน อาทิ แพทย์ พยาบาล สัตวแพทย์ ช่างสาขาต่าง ๆ เพื่อจะได้จัดเตรียมการฝึกอบรมชุมชน
ในสาขาที่จำเป็น
๕.๕  จัดหาสถานที่สำหรับการเป็น “จุดรวม (Gathering Place)” ของทุกคนในชุมชนหาก
เกิดภัยพิบัติ เพื่อประสานงานการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ทั้งนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลได้จาก http://5steps.la/
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน  
 *   *   *   *   *
                                                                     ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

About the author

LasVegasNews

Leave a Comment

Translate »