Tingey Injury Law Firm
Thai Community LA

กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีสมโภชวัดสุทธาวาสครบ 25 ปี

Written by Thai

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานสมโภชวัดสุทธาวาสครบ 25 ปี

 

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวในพิธีสมโภชฯ ใจความว่า วันนี้เป็นงานพิธีอันเป็นมงคลยิ่งของพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่เลื่อมใสศรัทธาวัดสุทธาวาส ซึ่งวันนี้ต่างก็มาร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดพิธีสมโภชวัดฯ อันแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมาน สามัคคีของชุมชนไทยพื้นที่โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทย ให้มีความรัก สมัครสมานสามัคคี ตลอดจนช่วยกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย รู้สึกปลาบปลื้มใจที่วัดสุทธาวาส โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส ที่ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของวัดในเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปฏิบัติธรรม และเป็นศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของประชาชนไทย รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของเยาวชนไทย ตลอดจนมีบทบาทในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างชาติอีกด้วย

 

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเงินสนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เด็กและเยาวชน ให้วัดสุทธาวาสด้วยPost Views:
2Source link

About the author

Thai

Leave a Comment

Translate »