Legal Corner

Temporary Protected Status for Ukraine Individuals

Immigration Services
Written by Las Vegas News
Immigration Services

สหรัฐอนุมัติให้ชาวยูเคร็นได้รับสภาพความคุ้มครองชั่วคราว

ข่าวล่าสุด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2022 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security: DHS) ได้ประกาศการกำหนดให้ชาวยูเคร็นได้รับสถานะคุ้มครองชั่วคราว (Temporary Protected Status: TPS) เริ่มแรกเป็นระยะเวลา 18 เดือน

สถานะคุ้มครองชั่วคราวคืออะไร?

ประเทศหนึ่งอาจถูกกำหนดให้ได้รับสถานะคุ้มครองชั่วคราวได้ในเมื่อสถานการณ์ในประเทศนั้นพัวพันอยู่กับการขัดแย้งที่มีการต่อสู้กันด้วยอาวุธภายในประเทศอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนของประเทศนั้นถ้าเดินทางกลับประเทศ, เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว/อุทกภัย/โรคระบาด/ความหายนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่มีผลสำคัญ แต่เป็นการขัดขวางสถานะการเป็นอยู่อย่างชั่วคราวในพื้นที่ที่มีผลกระทบจากเหตุการดังกล่าว หรือสภาวะที่ผิดธรรมดาต่างๆในต่างประเทศที่ขัดขวางให้ประชาชนจากการเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับสถานะคุ้มครองชั่วคราว?

ทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security : DHS) ได้ยืนยันว่าชาวยูเคร็นที่เจาะจงจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติได้รับสถานะคุ้มครองชั่วคราวนั้นจากมูลฐานการขัดแย้งต่อสู้กันด้วยอาวุธและสภาวะที่ผิดธรรมดาต่างๆในประเทศยูเคร็นที่ขัดขวางชาวยูเคร็นเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

คนที่มีสิทธิ์รับสถานะคุ้มครองชั่วคราวได้นั้น ถ้าพวกเขาพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022 ชาวยูเคร็นที่พยายามเดินทางมาสหรัฐหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2022 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสถานะคุ้มครองชั่วคราว สถานะคุ้มครองชั่วคราวอาจจะออกให้ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพปัจจุบันในสหรัฐทางด้านอิมมิเกรชัน และผู้ยื่นสมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ในช่วงเวลา 18 เดือนนี้, ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือคนที่ถูกพบว่ามีสิทธิ์ได้รับสถานะคุ้มครองชั่วคราวมาก่อนแล้วนั้นจะไม่ถูกส่งออกนอกสหรัฐได้ บุคคลเหล่านี้สามารถยื่นสมัครขอเอกสารอนุญาตทำงานได้ (working permit) และอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ เมื่อบุคคลนั้นได้รับสถานะคุ้มครองชั่วคราวแล้ว ทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิก็ไม่สามารถกักขังหน่วงเหนี่ยวพวกเขาได้ด้วยหลักเกณฑ์ทางสภาพอิมมิเกรชันของพวกเขาในสหรัฐ

บทสรุป :

ถ้าท่าน หรือใครบางคนที่ท่านรู้จักต้องการความช่วยเหลือกับการสมัครเพื่อขอสถานะคุ้มครองชั่วคราว, กรุณาโทรศัพท์มาที่สำนักงานของเราเพื่อปรึกษาหารือกับทนายความชำนาญการด้านอิมมิเกรชันของเราเพื่อลงความเห็นกันว่าถ้าตัวท่านนั้นมีสิทธิ์จะได้รับสถานะคุ้มครองชั่วคราว
Hwang Law Group
1-702-820-0888
2880 S. Jones Blvd, Suite 2
Las Vegas, NV 89146

About the author

Las Vegas News

Leave a Comment

Translate »