Tingey Injury Law Firm
Thai Community LA

โครงการ “ชุมชนรู้รักภาษาไทย” ประจำปี 2565 – Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Written by Thai

 

โครงการ “ชุมชนรู้รักภาษาไทย” ประจำปี 2565

*****

หลักการของโครงการ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ดำเนินโครงการ “ชุมชนรู้รักภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในรัฐเขตอาณา 13 รัฐของ สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนมีความรักและผูกพันกับชุมชนไทย อันจะช่วยส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในระยะยาว   

 

กิจกรรมประกวด  

          แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การพูด (2) การอ่าน และ (3) การเขียน (การคัดลายมือ)

 

การดำเนินการประกวด

• เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่เยาวชนในรัฐเขตอาณา 13 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ฯ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจัดการประกวดในรูปแบบ ดังนี้ 
               – การประกวดการพูดและการอ่าน ให้ส่งผลงานผ่านทางคลิปวิดีโอ
               – การประกวดการเขียน ให้ส่งผลงานทางไปรษณีย์

• ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ

• การคัดเลือกให้เข้ารอบช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565

• ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบจะได้เข้าแข่งขันต่อหน้าคณะกรรมการ ผ่านทาง Zoom Meeting หรือ Platform Online อื่น ๆ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งรายละเอียดกับผู้ปกครอง/ครูผู้สอนต่อไป

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  

  • เป็นเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 12 ปีที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในรัฐเขตอาณา 13 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษาไทย หรือภายใต้การสอนภาษาไทยของผู้ปกครอง ในระดับ 1 – 3 และระดับ 4 – 6   
  • ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ทราบระดับภาษาไทยของตนว่าอยู่ในระดับใด ผู้สมัครสามารถทดสอบความสามารถด้าน

ภาษาไทยได้โดยใช้เกณฑ์ของหนังสือเรียน “สวัสดี” ระดับ 1 – 6 ซึ่งสามารถดาวโหลดได้บนเว็ปไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org ในหัวข้อ “ข่าวและกิจกรรม” และกดคลิ๊ก “คลังหนังสือ”       

 

  1. รางวัลชนะเลิศ                                                  250     ดอลลาร์สหรัฐ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                              150     ดอลลาร์สหรัฐ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                              100     ดอลลาร์สหรัฐ

**ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก**     

เขตอาณา 13 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน เนวาดา แอริโซนา โคโลราโด ฮาวาย ออริกอน ยูทาห์ อะแลสกา นิวเม็กซิโก ไอดาโฮ มอนแทนา ไวโอมิง รวมทั้งเกาะกวม และดินแดนในเขตอาณาของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก


Source link

About the author

Thai

Leave a Comment

Translate »