Tingey Injury Law Firm
Buddha

วิบากกรรมดีหรือชั่ว

วิบากกรรมดีหรือชั่ว คือผลบั้นปลายที่เกิดจากกรรมดีหรือชั่วที่ได้กระทำมา ควรจะต้องทำความเข้าใจผลในกระแสที่เป็นปัจจุบันไว้ขั้นหนึ่งก่อนว่า เมื่อทำกรรมชั่วก็เป็นคนชั่วขึ้นทันที ทำกรรมดีก็เป็นคนดีขึ้นทันที เป็นในปัจจุบันที่ว่ากระทำกรรมนั้นๆ ให้เข้าใจข้อนี้ไว้เป็นพื้นฐาน

ไม่ใช่หมายความว่าทำกรรมดีและเป็นคนดีในเมื่อได้รับผลที่ดีตอบแทน ทำกรรมชั่วแล้วจะเป็นคนชั่วในเมื่อได้รับผลที่ชั่วตอบแทน ต้องเข้าใจว่า เป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีขึ้นทันที เมื่อทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว เหมือนดังชาวสวนที่ปลูกต้นทุเรียนก็เป็นทุเรียนทันที ปลูกมะม่วงก็เป็นมะม่วงทันที ไม่ใช่เป็นทุเรียนเป็นมะม่วงตอนออกผล

คราวนี้ในการปลูกต้นมะม่วงต้นทุเรียนนั้นจะออกผลก็ต้องใช้เวลานานตามกำหนด สุดแต่ว่าต้นไม้นั้นๆ จะให้ผลเมื่ออายุกี่ปี ตอนที่ต้นมะม่วงต้นทุเรียนให้ผลเมื่อถึงกำหนดเวลา จึงจะปรากฏให้มองเห็นเป็นผลมะม่วงผลทุเรียน นี้เรียกว่า วิบาก แปลง่ายๆ ว่า ผล ดังเช่น วิบากกรรม หรือ กรรมวิบาก ผลของกรรม
แต่คำว่า ‘วิบาก’ นั้น หมายถึง ‘ผลที่สุกงอมที่จะหล่นจากขั้วได้’ เหมือนอย่างผลของมะม่วงผลของทุเรียนนั้นที่ปรากฏเป็นผลออกมา เมื่อยังไม่สุกงอมที่จะนำมาบริโภคได้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นวิบาก ต่อเมื่อสุกงอมถึงขนาดที่จะหล่นจากขั้วได้ แม้คนไม่ปลดไม่สอยผลมะม่วงผลทุเรียนนั้นก็จะหล่นลงมาเอง

เพราะเป็นผลที่สุกงอม ตอนนี้เรียกว่าวิบากซึ่งจะนำมาบริโภคได้ วิบากกรรมก็เป็นเช่นนั้น กรรมที่กระทำไว้วันหนึ่งๆ นั้น เมื่อถึงกำหนดที่จะให้ผลคือสุกงอม จึงจะปรากฏเป็นผลที่ทำให้บุคคลได้รับผล ที่ปรากฏเป็นความสุขบ้าง เป็นความทุกข์บ้าง เป็นสมบัติบ้าง เป็นวิบัติต่างๆ บ้าง

พระคติธรรม สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

About the author

แอ๊ปเปิ้ล ตัวกลม

Leave a Comment

Translate »