Health

โรคไตกับผู้หญิง สื่อมวลชนลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะเภสัชศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “วันไตโลก” World Kidney Day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันโรคไตเรื้อรัง จากข้อมูลสำนักโภชนาการ กรมอนามัยพบว่า ในหลายปีที่ผ่านมาอาหารที่ประชากรไทยรับประทานมีส่วนผสมของโซเดียมคลอไรด์ประกอบในปริมาณที่สูง ดังนั้นจึงรณรงค์ให้มีการลดการกินเกลือโซเดียมเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ซึ่งวันไตโลกในปี พ.ศ.2561 นี้จึงเป็นหัวข้อผู้หญิงและโรคไต การจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต สลับกับการแสดงดนตรี การสาธิตการทำอาหาร แนะนำความรู้เรื่องต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากศิลปินนักแสดง อาทิ คุณโดม ปกรณ์ ลัม, คุณผัดไท, คุณกชกร นิมากรณ์, ฯลฯ มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้สื่อข่าว เข้าร่วมถ่ายภาพทำข่าวในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นล่าง ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

Source link

About the author

Entertainment Guide

Leave a Comment

Translate »