Royal Thai Consulate-General LA Thai Community LA

Training on Disaster Preparedness With the American Red Cross

Royal Thai Consulate LA - Disaster Relief
Written by LasVegasNews
Royal Thai Consulate LA - Disaster Relief

“Serving the People”

ที่     ๑๒ /๒๕๖๐ 

              เรื่อง การอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ – Disaster Preparedness” ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับหน่วยงานกาชาดสหรัฐฯ (American Red Cross) จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทน สมาคมไทยต่าง ๆ ผู้แทนวัดไทย สื่อมวลชนในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และหน่วยงานทีมประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๐ คน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินและโดยที่หน่วยงานกู้ภัยอาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากระบบการสื่อสาร/ ระบบคมนาคมขนส่งหยุดชะงัก จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในชั้นต้นด้วยตัวเอง ได้แก่

๑. การจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุนเฉิน (emergency kit)

๑.๑ น้ำดื่ม ปริมาณ ๑ แกลลอน/ คน/ วัน ชุดปฐมพยาบาล ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย นกหวีด อุปกรณ์เปิดกระป๋อง อาหารกระป๋อง

๑.๒ เสื้อผ้า รองเท้า วิทยุ เงินสด ถุงมือแบบหนา อุปกรณ์ชาร์ตโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ช่าง

๑.๓ ยา อาหารว่าง อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย เอกสารสำคัญ ของเล่น (สำหรับเด็ก) อาหารสุนัข-แมว ทั้งนี้ การจัดอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับครอบครัว ควรเตรียมให้เพียงพออย่างน้อย ๓ วัน – ๒ สัปดาห์ รวมถึงควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นใกล้เตียงนอน สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเวลากลางคืน อาทิ รองเท้า เสื้อหนาว ไฟฉาย นกหวีด ฯลฯ

๒. การวางแผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (make a plan)

๒.๑ หารือกับครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ลักษณะของที่พักอาศัย/ สถานที่ทำงานอยู่ในอาคารสูงหรือไม่ มีคนชราพักอาศัยด้วยหรือไม่ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลในครอบครัว/สถานที่ทำงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

๒.๒ วางแผนการติดต่อสื่อสารกับญาติ/ เพื่อนนอกมลรัฐที่เกิดเหตุ เนื่องจากระบบการสื่อสารภายในพื้นที่เกิดภัยพิบัติอาจขัดข้อง รวมถึงศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย และจุดนัดหมายของสมาชิกในครอบครัว

๒.๓ ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติของแผนฉุกเฉินปีละ ๒ ครั้ง และตรวจสอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓. ศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ  ได้แก่ ๑) KNX 1070 AM และ KFI 640 AM ๒) reverse 911 โดยการลงทะเบียนขอรับการแจ้งเตือนฉุกเฉินทางโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือที่เว็บไซต์  www.alert.lacounty.gov และ www.notifyla.org ๓) ลงทะเบียนขอให้มีการแจ้งบุคคลในครอบครัวว่าตนเองปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติที่เว็บไซต์ www.safeandwell.org

๔. ศึกษาขั้นตอนการเปิด/ ปิดระบบน้ำ ไฟฟ้า และแก๊สของบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานในกรณีเกิดเกิดภัยพิบัติ

๕. ฝึกซ้อม/ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

Disaster Relief

๖. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบแผนรับมือภัยพิบัติในเขตอาณา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ผู้นำชุมชน องค์กรนำไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมและเตรียมการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรต่างๆ ในชุมชนไทยในโอกาสต่อไป

 *   *   *   *   *

                            มกราคม ๒๕๖๐

(This is a RP Press Release from the Office of the Royal Thai Consulate, Los Angeles, California)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

31 มกราคม 2560

About the author

LasVegasNews

Leave a Comment

Translate »