In Thailand

ผ่านฉลุย! สภาลงมติท่วมท้นรับหลักการร่าง พ.ร.บ. #สมรสเท่าเทียม ทั้ง 4 ฉบับ

Written by Thailand News

เฮดัง ๆ #สมรสเท่าเทียม ผ่านฉลุย สภาลงมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ทั้ง 4 ฉบับ ในวาระที่ 1 

วันนี้ (21 ธ.ค.) นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่มีลักษณะเดียวกันอีก 3 ฉบับ ที่เสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, สรรเพชญ บุญญามณี สส. จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์, และ อรรณว์ ชุมาพร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หลังการอภิปรายพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวหลายชั่วโมง โดย สส.ฝ่ายค้านและ สส.ฝ่ายรัฐบาล

ต่อมาผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ปิดการอภิปราย และได้ดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 ว่าจะรับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ สำหรับผลการลงมติคือ

  • เห็นด้วย 369 เสียง
  • ไม่เห็นด้วย 10 เสียง
  • งดออกเสียง – เสียง
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 39 คน แปรญัตติ 15 วัน โดยใช้ร่างของ ครม. เป็นร่างหลัก


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »