In Thailand

รู้หรือไม่ สมัยอยุธยาไม่มีการแบ่งราชวงศ์กษัตริย์ ชื่อเรียกเพิ่งถูกตั้งขึ้นใหม่สมัย ร.6

Written by Thailand News

ทำไมหมื่นริดพรหมลิขิต ไม่รู้จักราชวงศ์บ้านพลูหลวง? ที่แท้การแบ่งราชวงศ์กษัตริย์ ที่เราเรียนๆ กันมา เพิ่งถูกตั้งขึ้นใหม่สมัย ร.6

ฉากหนึ่งในละคร พรหมลิขิต พุดตาน ซึ่งเป็นนางเอกที่ย้อนเวลาไปสมัยอยุธยาเป็นราชธานี ได้กล่าวว่า พระเจ้าเสือ อยู่ใน ราชวงศ์บ้านพลูหลวง แต่ตัวพระเอกคือ หมื่นริด กลับไม่รู้จักและไม่เข้าใจคำว่าราชวงศ์ 

สืบเนื่องมาจาก ชื่อราชวงศ์กษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เราร่ำเรียนและท่องจำมาตั้งแต่เด็ก เพิ่งถูกกำหนดขึ้นมาในสมัยหลังเพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ตามวงศ์ตระกูลของกษัตริย์ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเดียวกัน ซึ่งอาณาจักรในประเทศไทย เช่น ล้านนา อยุธยา แม้แต่รัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่มีหลักฐานการตั้งชื่อราชวงศ์ จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีการตั้งชื่อราชวงศ์และการแบ่งราชวงศ์ตามแนวคิดแบบตะวันตก

กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้แบ่งราชวงศ์กษัตริย์อยุธยาใหม่เป็น 5 ราชวงศ์ ได้แก่ ราชวงศ์อู่ทอง สุพรรณภูมิ สุโขทัย ปราสาททอง บ้านพลูหลวง และถูกใช้ในประวัติศาสตร์กระแสหลักมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับชื่อ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตั้งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของสมเด็จพระเพทราชา โดยทรงอธิบายว่า ในพงศาวดารบอกว่าสมเด็จพระเพทราชาเป็นชาวบ้านพลูหลวง จึงเรียกราชวงศ์บ้านพลูหลวง 


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »