Legal Corner

ฉันจะไปรับพ่อกับแม่มาอยู่ในสหรัฐได้อย่างไร? – Legal Corner – February 2023

Immigration Services
Written by Las Vegas News
Immigration Services

ฉันจะไปรับพ่อกับแม่มาอยู่ในสหรัฐได้อย่างไร?

ทางอิมมิเกรชันอนุมัติให้พลเมืองสหรัฐ, แต่ไม่ใช่คนที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (คนที่มีกรีนคาร์ด) ให้ยื่นเรื่องขอให้พ่อแม่ที่เป็นคนต่างด้าวมาพำนักอาศัยอยู่อย่างถาวรในสหรัฐได้ แต่ก็มีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่สองสามข้อสำหรับการยื่นเรื่องสำหรับพ่อแม่ แล้วก็ยังมีความแตกต่างระหว่างการยื่นเรื่องให้แม่กับการยื่นเรื่องให้พ่อ

การยื่นเรื่องสำหรับพ่อที่ทางพลเมืองสหรัฐต้องมีอายุอย่างต่ำ 21 ปี มีสูติบัตรรับรองข้อมูลของฝ่ายพ่อ, สูติบัตรของพ่อ, และทะเบียนสมรสระหว่างแม่กับพ่อก่อนลูกเกิด ถ้าพ่อแม่ยังไม่ได้แต่งงานกันและลูกยังไม่มีสิทธิตามกฎหมายก่อนอายุ 18 ปี ฉะนั้น ทางอิมมิเกรชันต้องการข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม ฝ่ายพ่อจะต้องจัดหาหลักฐานด้านการเงินและการค้ำจุนในด้านกำลังใจเด็ก อย่างไรก็ตาม ถ้าพ่อแม่แต่งงานกันหลังเด็กเกิดแล้วและก่อนที่พวกเขาจะย่างเข้าวัย 18 ปี เมื่อนั้น หลักฐานด้านการเงินและการค้ำจุนในด้านกำลังใจเด็กก็ไม่จำเป็น

กานยื่นเรื่องให้กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงต้องการว่า พลเมืองสหรัฐมีอายุอย่างต่ำ 21 ปี, ทะเบียนสมรสระหว่างพ่อแม่ที่ให้กำเนิด (biological parent) และของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก่อนเด็กที่เป็นพลเมืองสหรัฐจะมีอายุ 18 ปี

การยื่นเรื่องสำหรับพ่อแม่บุญธรรมมีกฎระเบียบไว้ว่า พลเมืองสหรัฐมีอายุอย่างน้อย 21 ปี, สูติบัตรของพลเมืองสหรัฐ, ใบรับรองการรับเป็นบุตรบุญธรรม, รายงานสถานที่ว่าเมื่อไรและที่ไหนที่เด็กได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่บุญธรรม พร้อมด้วยเอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรมต้องแล้วเสร็จก่อนที่เด็กที่เป็นพลเมืองสหรัฐย่างเข้าวัย 16 ปี

ข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งที่ควรเข้าใจก็คือว่า เมื่อเด็กคนหนึ่งได้ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว พวกเขาก็จะไม่สามารถยื่นเรื่องให้กับพ่อแม่ที่ให้กำเนิดอีกต่อไป เพราะพ่อแม่ที่ให้กำเนิดจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น พ่อแม่/ผู้ปกครองของพวกเขาอีกต่อไป.

About the author

Las Vegas News

Leave a Comment

Translate »