Tingey Injury Law Firm
Thailand News

แต๊งค์ พงศกร ด่ารัฐบาลนี้เลวกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา หลัง ครม. อนุมัติต่างชาติซื้อที่ดินในไทย

Written by Thailand News

            แต๊งค์ พงศกร โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขั้นหนัก ด่าชัดรัฐบาลนี้เลวกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา  เสียชาติเกิด หลัง ครม. อนุมัติให้ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินในไทยได้ แลกกับการลงทุน 40 ล้าน

แต๊งค์ พงศกร

ภาพจาก Instagram thankpm            วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เดลินิวส์ รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว อันเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้ต่างชาติที่มีศักยภาพสูง สามารถถือครองที่ดินในเมืองไทยได้ 1 ไร่ แต่ต้องลงทุนด้วยเงินไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอ หากถอนการลงทุนก่อนครบกำหนด สิทธิที่ได้มาซึ่งที่ดินในส่วนที่ยังไม่ครบ 1 ไร่ จะถูกระงับไป
ขายที่ดินให้ต่างชาติ

กลุ่มไหนบ้างที่รัฐบาลต้องการดึงดูดให้เข้ามาลงทุนในประเทศ

            – กลุ่มประชากรที่มีความมั่งคั่งสูง

            – กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

            – กลุ่มที่ต้องการทำงานที่ประเทศไทย

            – กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ต้องลงทุนในกิจการใด จึงจะสามารถได้สิทธิ์ถือครองที่ดิน

            กรุงเทพธุรกิจ ได้เผยเกณฑ์ของผู้ที่จะสามารถถือครองที่ดินได้ โดยคนต่างด้าวต้องลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทุกกิจการรวมกัน ดังนี้

            – ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นหรือดอกเบี้ย

            – ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

            – ลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

            – ลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

            – ลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

ซื้อที่ดินได้ในพื้นที่ใดบ้าง

            ที่ดินดังกล่าวต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาลหรือภายในบริเวณที่ถูกกำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยว่าด้วยกฎหมายผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหารตามหมายว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร

แต๊งค์ พงศกร

ภาพจาก Instagram thankpmแต๊งค์ พงศกร ด่ายับ เสียชาติเกิด รัฐบาลนี้เลวกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

            เรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงและทำให้หลายคนมองว่า ทำแบบนี้ไม่ต่างจากการขายชาติ โดยเฉพาะ แต๊งค์ พงศกร นักแสดงชื่อดังที่ถึงกับคอมเมนต์ว่า “เสียชาติเกิด เคยเป็นทหารแท้ ๆ หน้าที่พื้นฐานของทหารคือป้องกันผืนแผ่นดิน แต่นี่กลับอนุมัติให้ขายได้ คือเรื่องอื่น ๆ ไม่อยากด่าให้เปลืองปาก แต่เรื่องนี้มันเกิดไปจริง ๆ เลวเกินทุกรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งหมด”

แต๊งค์ พงศกร

แต๊งค์ พงศกร
ภาพจาก Instagram thankpm
Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »