Tingey Injury Law Firm
Thailand News

ฮือฮา โรงเรียนดัง จ.ระยอง รับสมัครครูชีววิทยา เงินเดือนครึ่งแสน คุณสมบัติไม่ธรรมดา

Written by Thailand News


ใครคุณสมบัติครบรีบไปสมัครเลย! โรงเรียนดังเมืองระยอง เปิดรับสมัคร “ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” เงินเดือนครึ่งแสน

เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอๆ เกี่ยวกับเงินเดือนของครู ซึ่งดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ล่าสุด โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนชื่อดังใน จ.ระยอง ได้เรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตได้เป็นอย่างมา เมื่อประกาศรับสมัคร “ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ที่ให้ค่าตอบแทนมากถึงเกือบครึ่งแสน

แต่คุณสมบัติ ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามที่ทางโรงเรียนต้องการ มีดังนี้

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้เป็นอย่างดี
 • ผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความเชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) หรือกายวิภาคศาสตร์ของพืช (Plant Anatomy) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป

 • สามารถปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลาและประจำที่จังหวัดระยองได้
 • ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • ปริญญาโท 42,500 บาท
 • ปริญญาเอก 55,000 บาท
 • ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานหรือมีผลงานโดดเด่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนตามประสบการณ์ หรือผลงาน
 • สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี

สำหรับ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


Source link

About the author

Thailand News

Leave a Comment

Translate »