Latest Posts

Los Angeles Area Chamber of Commerce meets with Center for Global Trade and Foreign Investment

สำนักงานทีมประเทศไทยพบหารือประธานหอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประกอบด้วยนางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส…
Thai Town Group Development Group held a meeting for business owners who want to jointly hire Security Guards.

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ กลุ่มย่อย : การรักษาความปลอดภัยในไทยทาวน์ ได้จัดประชุมเจ้าของธุรกิจร้านค้าที่ประสงค์จะร่วมกันจ้างผู้รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดและความต้องการ ที่ร้านอาหารราชาส้มตำ โดยคุณพีท เพิ่มแสงงาม…