Training on Disaster Preparedness With the American Red Cross

“Serving the People” ที่     ๑๒ /๒๕๖๐                เรื่อง การอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ – Disaster Preparedness” ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับหน่วยงานกาชาดสหรัฐฯ (American Red Cross) จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทน สมาคมไทยต่าง ๆ ผู้แทนวัดไทย สื่อมวลชนในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และหน่วยงานทีมประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๐ คน สรุปสาระสำคัญได้…