April 1, 2016 Edition บทความพิเศษ โดย อัครชัย เมตตา สมัยเด็ก ๆ  อยู่บ้านนอกถิ่นชนบทห่างไกลความเจริญ วิถีชีวิตคนและสัตว์จะอยู่ใกล้กัน เช่น  วัว ควาย สุนัข แมว  เป็ด ไก่ นก และสัตว์อื่น ๆ จำนวนมาก ภาพที่พบเห็นบ่อย ๆ คือ เวลาพบเห็นงู ตะขาป แมงป่องฯลฯ ผ่านมา…